Kopaonik

InfoKOP

Kraljevi Čardaci Kopaonik - 2019
Apartmani Lazic u centru Kopaonika
English
Rozeta Resort & Residence
Vila Jezero
GORSKI hotel
Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

1. Opšte odredbe 

1.1. Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: „Obaveštenje“) se odnosi i primenjuje na sve podatke o ličnosti korisnika usluga internet stranice www.infokop.net i mobilne aplikacije infoKOP (u daljem tekstu: „Infokop“), koji se registruju na Infokop-u, te reguliše način na koji Infokop prikuplja, obrađuje i koristi podatke o ličnosti svojih korisnika. 

1.2. Kao korisnike naših usluga, dužni smo da Vas u obavestimo o svrsi, vrsti i obimu u kojoj će Infokop prikupljati i obrađivati podatke o ličnosti koji se odnose na Vas. Infokop je rukovalac obrade podataka i može angažovati treća lica kao obrađivače podataka i poveriti im obavljanje određenih radnji obrade Vaših podataka o ličnosti. Infokop poštuje Vašu privatnost i nastoji da se pridržava propisa kojima se reguliše obrada podataka o ličnosti.

1.3. Infokop se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih korisnika koji su se registrovali na Infokop-u. Kako biste što lakše razumeli koje podatke prikupljamo od Vas i kako ih koristimo, molimo Vas da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje. 

1.4. Davanjem Vaših podataka o ličnosti prilikom registracije na Infokop-u i označavanjem Vašeg pristanka na ovo Obaveštenje, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se slažete sa ovim Obaveštenjem, kao i da pristajete na prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka o ličnosti za sve svrhe obrade koje su navedene u ovom Obaveštenju u skladu sa pravilima i uslovima sadržanim u istom. 

1.5. Ukoliko se ne slažete sa pravilima u ovom Obaveštenju, možete da napustite, ne pristupate i ne koristite Infokop, kao i usluge koje Infokop pruža. Ukoliko ste se registrovali na našoj internet stranici, a ne želite više da koristite pogodnosti koje predmetna registracija pruža i ne želite više da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, molimo Vas da nas obavestite o tome elektronskim putem preko e-mail adrese: [email protected], kako bismo Vaš nalog izbrisali zajedno sa svim podacima o ličnosti koje ste nam dali, odnosno koje smo od Vas prikupili, izuzev eventualnih podataka o ličnosti koje po zakonu moramo da nastavimo da čuvamo, ukoliko takva obaveza u datom trenutku postoji. 

1.6. Na sva pitanja koja se tiču korišćenja Infokop-a, a koja nisu posebno uređena pravilima i uslovima sadržanim u ovom Obaveštenju, primenjuju se Uslovi korišćenja internet stranice www.infokop.net, koji su dostupni na sledećem linku >>>

1.7. Infokop ima pravo da izmeni ili dopuni ovo Obaveštenje u bilo kom trenutku objavljivanjem izmenjenog teksta na svojoj internet stranici. Svaka izmena i dopuna ovog Obaveštenja stupa na snagu odmah nakon objavljivanja nove izmenjene verzije na Infokop-u. Važeće Obaveštenje je u svakom trenutku dostupno na Infokop-u. 

1.8. Pre svakog davanja Vaših podataka, u obavezi ste da pročitate i upoznate se sa važećim Obaveštenjem i ujedno uslovima zaštite podataka o ličnosti. Sve informacije dostupne su na Infokop-u. Ukoliko postoje dodatna pitanja vezana za sadržinu Obaveštenja i zaštitu Vaših podataka o ličnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: [email protected].  

2. Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti, svrha obrade podataka o ličnosti i rok čuvanja podataka o ličnosti

2.1. Infokop prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, a kako je to detaljnije navedeno u nastavku ovog Obaveštenja. 

2.2. Infokop putem registracije (popunjavanje online formulara) prikuplja podatke o ličnosti, kako sledi: ime i prezime, nadimak, pol, e-mail adresa i datum rođenja. Prilikom popunjavanja online formulara svakom licu je omogućeno da se upozna sa sadržinom ovog Obaveštenja i uslovima zaštite podataka o ličnosti, te mu je predočeno da podnošenjem online formulara i davanjem predmetnih podataka o ličnosti pristaje na pravila i uslove zaštite sadržane u ovom Obaveštenju. 

2.3. Popunjavanjem online formulara i dobrovoljnim davanjem svojih podataka o ličnosti na Infokop-u, korisnik daje svoj pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose za sve svrhe obrade koje su navedene u ovom Obaveštenju i potvrđuje da je upoznat sa sadržinom Obaveštenja i uslovima zaštite sadržanih u ovom Obaveštenju. 

2.4. Prilikom uključivanja u određene aktivnosti na Infokop-u, kao što su učestvovanje u nagradnim konkursima, slanje povratnih informacija nama, traženje informacija o našim uslugama i sl., možemo da Vam zatražimo da nam date određene dodatne podatke o ličnosti koji se na Vas odnose pored podataka koje ste nam već dali prilikom registrovanja na Infokop-u, jer su nam takvi dodatni podaci neophodni radi omogućavanja Vašeg uključivanja u takve aktivnosti na našoj internet stranici. U suprotnom, nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo predmetnu uslugu ili da Vas uključimo u predmetnu aktivnost. 

2.5. Infokop prikuplja i koristi podatke o ličnosti kako bi Vam omogućili korišćenje naših usluga i aktivnosti putem naše internet stranice i mobilne aplikacije, i kako bismo unapredili rad istih, kao i da bismo: kreirali bazu podataka svojih korisnika u marketinške svrhe, kontaktirali Vas i dostavljali Vam marketinška obaveštenja, poboljšali naše oglašavačke i promotivne aktivnosti i ujedno bolje analizirali korišćenje Infokop-a. Takođe, možemo koristiti podatke o ličnosti za rešavanje problema, sprovođenje administrativnih zadataka i uspostavljanje kontakta sa Vama.

2.6. Popunjavanjem online formulara, tj. dobrovoljnim davanjem svojih podataka o ličnosti i prihvatanjem ovog Obaveštenja, pristajete da Vas Infokop i lica navedena u nastavku istog obaveštavaju o promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama koje nude. Infokop daje korisnicima mogućnost odluke da li žele ili ne žele da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za slanje marketinških poruka. 

2.7. Pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti možete opozvati u bilo kom trenutku tako što ćete na e-mail adresu [email protected] poslati obaveštenje da opozivate svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti koji se na Vas odnose. Napominjemo da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Vaših podataka o ličnosti koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. U slučaju da opozovete Vaš pristanak za obradu podataka o ličnosti ili nam zatražite brisanje podataka, iste ćemo odmah trajno obrisati ili će isti biti anonimizirani. Takođe, napominjemo da ukoliko opozovete pristanak za obradu podataka o ličnosti, Infokop će biti prinuđen da obriše vaš korisnički nalog i neće biti u mogućnosti da Vam pruža usluge koje pruža drugim korisnicima koji su registrovani na Infokop-u. 

2.8. Vaše podatke o ličnosti čuvamo sve vreme u svrhe pružanja usluga za koje ste se registrovali na Infokop-u, odnosno usluga koje Vam postaju dostupne nakon registracije, ili duže, ukoliko se to zahteva zakonom.  

3. Pristup podacima i davanje podataka o ličnosti trećim licima 

3.1. Svi podaci o ličnosti korisnika se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima i angažovanim licima Infokop-a kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla koji su im dodeljeni, odnosno povereni. Svi zaposleni i angažovana lica na Infokop-u (kao i poslovni partneri) odgovorni su da postupaju u skladu sa nalozima koje dobiju od Infokop-a i obavezni su da poštuju Vašu privatnost i čuvaju Vaše podatke o ličnosti, u skladu sa pravilima i uslovima sadržanim u ovom Obaveštenju i zakonskim odredbama koje se odnose na obradu podataka o ličnosti. 

3.2. Bilo kakvo drugo davanje podataka o ličnosti trećim licima može da se izvrši isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti. 

4. Prava lica/korisnika na koje se podaci o ličnosti odnose 

4.1. Korisnici Infokop-a koji su nam dali svoje podatke o ličnosti imaju prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018; u daljem tekstu: „Zakon“) kojim se reguliše zaštita podataka o ličnosti. 

4.2. Jedno od prava koja imate u skladu sa Zakonom je pravo na pristup svojim podacima koje uključuje, (i) pravo da dobijete različite informacije o Vašim podacima o ličnosti i obradi istih, i (ii) pravo na ispravku i dopunu podataka o ličnosti. U tom pogledu, Infokop smatra da svaki korisnik treba da ima mogućnost da osigura da su njegovi podaci o ličnosti tačni, potpuni i ažurni. Ukoliko smatrate da su Vaši podaci o ličnosti nepotpuni, netačni ili neažurni, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu [email protected], kao i da zatražite odgovarajuću ispravku ili dopunu podataka o ličnosti. Preporučujemo Vam da što pre dopunite Vaše podatke o ličnosti kad se oni promene, jednostavnim logovanjem na korisnički nalog na Infokop-u. 

4.3. Takođe, u skladu sa Zakonom, te ako su ispunjeni uslovi određeni u tom Zakonu, korisnici imaju pravo da traže: (i) da se njihovi podaci o ličnosti izbrišu, (ii) da se obrada istih ograniči od strane rukovaoca, (iii) da podatke o ličnosti koje je dostavilo rukovaocu dobije od rukovaoca u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i iste prenese drugom rukovaocu (tzv. „pravo na prenosivost podataka“), i (iv) da u bilo kom trenutku podnesu prigovor rukovaocu na obradu njihovih podataka o ličnosti. 

4.4. Dodatno, u skladu sa Zakonom, lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije ukoliko smatra da je obrada njegovih podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona. 

5. Zaštita podataka 

5.1. Za zaštitu podataka o ličnosti Infokop preduzima razne mere opreza, kao i tehničke i organizacione mere kako bi Vaši podaci bili zaštićeni od gubitka, uništenja, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa istim od strane trećih lica.

5.2. Vašim podacima o ličnosti na Infokop-u možete da pristupite logovanjem na svoj korisnički nalog pomoću e-mail adrese i lozinke. Vaša lozinka koju koristite za pristup svom korisničkom nalogu je šifrovana i preporuka je da nikome ne otkrivate svoju lozinku. Uz to, lične identifikacione informacije korisnika se čuvaju na serveru kome mogu pristupiti samo odabrane, ovlašćene osobe i pružaoci usluga. 

5.3. Korisnici su u obavezi da brinu o bezbednosti svoje korisničke lozinke i da istu povremeno menjaju. Vaša lozinka ne sme biti jednostavna, mora da sadrži minimalno osam (8) karaktera (brojeve i slova). Lozinka ne sme da sadrži lične podatke (ime, prezime, e-mail, adresa prebivališta/boravišta, kontakt broj telefona, datum rođenja), brojeve u nizu ili identične brojeve, slova u nizu ili identična slova i takođe reči kao što su: lozinka, šifra, itd. Sistem Vam neće dozvoliti promenu lozinke ili prijavu sa istom, ukoliko ne zadovoljava bezbednosne uslove. 

5.4. Nažalost, niti jedan prenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran, stoga Infokop ne može da garantuje zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa Infokop-a, te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni. U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, korisnik ima prava koja su mu garantovana u skladu sa Zakonom. 

6. Prenos podataka o ličnosti na treća lica i obaveze obrađivača 

6.1. Infokop ima pravo da pod određenim uslovima i u skladu sa Zakonom prenese podatke o ličnosti trećim licima, uključujući i obrađivače podataka kojima poveri određene radnje obrade. 

6.2. Infokop prenosi podatke o svojim korisnicima, vodeći računa o dopuštenim svrhama obrade, obrađivačima podataka o ličnosti kojima poveri određene radnje obrade, kao i trećim licima koja je potrebno uključiti kako bi se pružila željena usluga, s tim da su se svi navedeni ugovorom obavezali prema Infokop-u na pridržavanje važećih standarda za zaštitu podataka i poštovanje prava na privatnost i zaštite podataka o ličnosti korisnika Infokop-a, čiji podaci o ličnosti su im dati radi obrade. 

7. Poverljivost podataka trećih lica 

Ovo Obaveštenje se odnosi samo na korišćenje podataka koje Infokop prikuplja od svojih korisnika koji su se registrovali na Infokop-u. Druge internet stranice kojima se može pristupiti putem Infokop-a imaju svoje vlastite izjave o privatnosti i prikupljanju podataka, kao i načinima njihovog korišćenja, te ako pristupite na bilo koju takvu stranicu, preporučujemo Vam da pogledate pravila privatnosti te stranice. Infokop nema uticaj na obim i obradu podataka o ličnosti koji se prikupljaju putem internet stranica trećih lica i nije odgovoran za načine i uslove rada trećih strana. 

8. Informacije koje se prikupljaju na drugi način 

8.1. Infokop, osim podataka o ličnosti koje ste nam dali, može od Vas prikupljati druge informacije koje Vas ne mogu identifikovati, pa se ne smatraju podacima o ličnosti, (kao što su: podaci o načinu korišćenja stranica, pregledanim datotekama, datumu i satu posete, IP adresi, podaci o Vašem računaru, internet provajderu, Vašim preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje nam omogućavaju da kvalitetnije odaberemo podatke za korisnika, odnosno kako bi poboljšali stranice i njegove sadržaje dodatno usmerili i prilagodili publici koja ga posećuje. Na osnovu tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom. 

8.2. Mobilna aplikacija infoKOP uz prethodnu dozvolu od strane korisnika može da prikuplja podatke o lokaciji (geografske koordinate) korisnika. Navedeni podaci se prikupljaju pomoću GPS (Global Positioning System) prijemnika u mobilnom telefonu. Na taj način mobilna aplikacija infoKOP prati lokaciju korisnika i tako mu omogućava da odredi svoj tačan položaj na Kopaoniku na mapi u odnosu na objekte koji su ucrtani na mapu.  

8.3. Takođe, uz prethodnu dozvolu od strane korisnika mobilne aplikacije infoKOP, korisniku je omogućeno i direktno pozivanje telefonskih brojeva direktno iz same mobilne aplikacije, te na jedan klik može da pozove kontakt brojeve određenih smeštaja i restorana, stanicu policije, Gorsku službu spašavanja Srbije i dr. 

8.4. "Kolačići“ (Cookies)

8.4.1. U cilju poboljšanja kvaliteta naših usluga koristimo takozvane „kolačiće“ (cookies) – softver pomoću kojeg analiziramo korišćenje Infokop-a i time sakupljamo dodatne informacije o potrebama naših korisnika. „Kolačić“ je mali tekstualni fajl, koji se čuva na računaru ili mobilnom uređaju posetioca internet stranice. Naširoko se koriste u cilju da internet stranice funkcionišu, odnosno, da rade na mnogo bolji i efikasniji način. Uređaji uspevaju u ovome na taj način što mogu da čitaju i ispisuju ovakve fajlove, što im omogućava da prepoznaju korisnika i zapamte važne informacije koje omogućavaju korisnicima da korišćenje internet stranice bude ugodnije (na primer pamćenjem korisničkih preferenci).

8.4.2. „Kolačići“ se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na internet pretraživaču (browseru), odbiti ili izbrisati, ali to međutim može dovesti do nemogućnosti korišćenja u potpunosti nekih funkcija naše internet stranice. „Kolačići“ osim toga prikupljaju i koriste i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije lica koja stoje iza tih podataka niti do prikupljanja podataka o ličnosti. Ti podaci se takođe ne povezuju sa podacima o ličnosti koje je korisnik eventualno objavio. Korišćenjem Infokop-a dajete svoju saglasnost za sprovođenje analize korišćenja ove internet stranice na gore opisani način, te upotrebu „kolačića“ radi prikupljanja, korišćenja i čuvanja podataka.

8.4.3. U određenim situacijama, možemo sarađivati sa trećim licima da bismo obezbedili određene usluge na našoj internet stranici. Drugi oglašivači i ostale organizacije mogu koristiti svoje „kolačiće“ da bi prikupili informacije o Vašim aktivnostima na našoj stranici i/ili oglase na koje ste „kliknuli“. Ove informacije oglašivači mogu takođe koristiti, u cilju utvrđivanja stepena efektivnosti svojih oglasa. „Kolačiće“ trećeg lica mi ne kontrolišemo i da biste ih onemogućili ili izbrisali, molimo Vas da se obratite relevantnom trećem licu koje je odgovorno za predmetnu internet stranici. 

8.4.4.  Internet stranica Infokop koristi platformu Google Analytics (usluga za analizu „saobraćaja“ na internet stranici) kompanije Google Inc. 1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, S.A.D. (u daljem tekstu: „Google"). Platforma Google Analytics takođe koristi „kolačiće“. Informacije nastale putem „kolačića“ o Vašem načinu korišćenja po pravilu se prenose na jedan server Google-a u SAD-u te se tamo skladište. Pre toga se Vaša IP adresa skraćuje unutar Evropske Unije i na taj način je anonimna ili delom šifrovana. Samo se u specijalnim slučajevima prenosi kompletna IP adresa na jedan server Google-a u SAD, te se tamo skraćuje.  

8.4.5.  Google ove informacije koristi kako bi analizirao Vaše korišćenje internet stranice Infokop, da bi sačinio izveštaj o aktivnostima na ovoj internet stranici i vlasniku internet stranice pružio dalje usluge povezane s upotrebom internet stranice. IP adresa koja je u okviru Google Analytics prosleđena od strane Vašeg pretraživača se ne povezuje s drugim podacima Google-a. Molimo Vas da s tim u vezi obratite pažnju i na izjavu o privatnosti privatnih podataka Google-a, posebno na informacije koje su raspoložive na linkovima u nastavku:

8.5.  „Push“ obaveštenja (Push Notifications)

Korisnici sami odlučuju o tome da li putem mobilne aplikacije infoKOP žele da primaju „push“ obaveštenja. Sa tim u vezi, mobilna aplikacija infoKOP može svojim korisnicima koji tako odluče da upućuje „push“ obaveštenja, što čini posredstvom platforme Push Notification Service kompanije OneSignal, 2850 S Delaware St #201, San Mateo, CA 94403, S.A.D.

8.6. Društveni dodaci (u daljem tekstu: "Social Plug-ins“): 

8.6.1.  Infokop koristi Facebook Social Plug-In-ove društvene mreže Facebook, kojom upravlja kompanija Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Dublin 2, Republika Irska, i Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94303, S.A.D. (u daljem tekstu: „Facebook“). Predmetni Plug-In-ovi su „dugmići“ pomoću kojih Facebook meri posetioce naše web-lokacije. Pored toga Facebook skladišti i druge informacije pod uslovom da je posetilac ujedno i registrovani korisnik Facebook-a i prijavljen na istom. Facebook zbog tehničkih razloga dobija Vašu IP adresu.

8.6.2. Na korišćenje tih podataka od strane Facebooka nemamo nikakav uticaj. S tim u vezi obratite pažnju i na izjavu o privatnosti ličnih podataka Facebook-a, posebno na informacije koje su raspoložive na navedenom linku u nastavku: 

8.6.3. Tamo možete pronaći i informacije o tome na koji način s Vašim pretraživačem možete blokirati Facebook Social Plug- In-ove. 

8.6.4. Infokop koristi i Social Plug-In-ove i to one Microblogging usluga društvenih mreža Twitter i Instagram. Predmetne usluge pružaju preduzeća Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, S.A.D. (u daljem tekstu: „Twitter“) i Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, S.A.D. (u daljem tekstu: „Instagram“). Kada posetite Infokop koji sadrži takve Social Plug-In-ove, pretraživač će se automatski povezati sa Twitter-om ili Instagram-om.

8.6.5. Povezivanjem Plug-In-ova Twitter i/ili Instagram će dobiti informaciju da je Vaš pretraživač posetio određene stranice naše web-lokacije, čak i kada nemate svoj profil na navedenim društvenim mrežama ili kada trenutno niste prijavljeni na svoj profil kod istih. Predmetne informacije (uključujući Vašu IP adresu) s Vašeg pretraživača automatski se prenose na Twitter i/ili Instagram u S.A.D., te se tamo skladište.

9. Newsletter 

O tome da li želite da primate newsletter-e Infokop-a sami odlučujete. Newsletter-i Infokopa su besplatne poruke o novostima, ponudama kao i događajima. Prilikom prijave na ovu besplatnu uslugu Infokop-a potrebno je da navedete Vašu e-mail adresu i date pristanak za primanje naših newsletter-a. Ukoliko ne želite da Vam šaljemo naše newsletter-e, možete u svakom trenutku da se odjavite, a u svakom našem newsletter-u koji dobijete možete da pronađete informacije potrebne za odjavu sa newsletter-a. Za više informacija o našim newsletter-ima možete da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: [email protected].  

U Kragujevcu, 23. februara 2022. godine. 

Sa poštovanjem, 
Tim Infokop-a Napišite komentar (0)
busy
 
Lokacija:

Vrsta smeštaja (552):

Broj osoba:

Datum dolaska:

Datum odlaska:
Hotel Putnik
21.02.2024. 14:14 Temperatura
Sunčana dol.
Temperatura
tačke rose
vetar vlažnost sneg
Slab sneg 0°C -2,1°C 1  m/s (NW) 86% 17cm
Slab sneg sub.osećaj
-1°C
temp. Pančić
-1°C
2,5 m/s
(NW)
pritisak 830.5 hPa staze
10-30 cm
Live Web kamera sa Kopaonika Atlas24h pomoć na putu
Kopaonik WebCAM arhiva
INSTALACIJE SKI STAZE SKI PUTEVI UKUPNO KM
22/24 36/49 24/30 42.9/58.5
 (91.7%)  (73.5%)  (80%)  (73.4%)
Sunčana dolina
Malo jezero
Krst
Pančićev vrh
Treska
Duboka 1
Karaman greben
Mali karaman
Mali karaman A
Marine vode
Marine vode A
Karaman
Jaram
Gobelja relej
Gobelja
Kneževske bare
Gondola Brzeće
Gvozdac
Duboka 2
Krčmar
Mašinac
Vučak 2
Traka Jaram
Traka Ski vrtić
Dečji park

Noćna M.jezero
Noćna KGB
Noćna Pančić

Detaljnije >>>
Statistika >>>
Ski mapa >>>
SKI kamere
Stevs, za nas koji volimo da pogledamo kamere kad nismo gore, molba da vratite onu kameru sa Gvozdca i Ledenica. Hvala na svemu što radite, pa i za n...

SKI kamere
@Ledenjak Topovi za veštački sneg su usmereni od tla na gore kako bi se produžilo vreme kristalizacije inače bi dobio baru na stazi. Na Krčmaru s...

Ski pass
Dobar dan Urose, imao sam slicnu situaciju, kupio sam 4 skipass kompleta od po 4 dana za Tornik i nisu hteli da refundiraju novac. Na sajtu postoji us...

SKI kamere
Hvala admiral moraću da probam nadam se već sledeće nedelje. Poz

Ski pass
Zdravo svima. Kako se pocetak Marta blizi, snega sve manje. Kupio sam preko weba, jos sredinom Novembra, 3 šestodnevne skipass karte za pocetak Marta...

SKI kamere
@Goxi @ LOG , moras do saltera , ili napises email na [email protected] , i dostavis im serijski broj svoje ski pass kartice... i o...

SKI kamere
moze da se uredi moras prvo da imas kucno vaspitanje morao si da imas instruktora koji ce ti uliti znanje da te nauci kako i gde treba da skijas ...

SKI kamere
@ Skijas "To ne moze da se uredi niti je moguce" Može se to urediti itekako. I SS ima redare, a i u svetu imaš slične službe i vrlo je poželjno ...

SKI kamere
@Ledeljak Android Konacno da neko primeti i konstatuje isti problem sa osnezavanjem i vetrom na Krcmaru.Ja kada sam pisao u januaru o toj temi ovde ...

SKI kamere
@admiral kako se vadi statistika i koliko traje procedura? negde sam procitao da se mora ici na salter? jel se mnogo mršte kad im trażiš?

SKI kamere
Jel ti bese onaj sto je dobro izbegavao guzve na zici ? 😉 Puno pozdrava