Kopaonik

InfoKOP

Kraljevi Čardaci Kopaonik - 2019
Hotel Mammut
English
ZONED
MM SKI ŠKOLA
Hotel Angella Kopaonik
Agencija Supernova Travel Olga Konaci Kopaonik
 
Raspisan javni poziv za petogodišnje ugovore sa ski školama na Kopaoniku
05.11.2015 | 16:51 -> 05.11.2015 | 17:14
JP „Skijališta Srbije” raspislao je javni poziv za prikupljanje ponuda za zaključivanje ugovora o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima za zimske sezone 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 godine u Ski centru „Kopaonik. Kakvi su uslovi raspisa možete pročitati u nastavku članka.

Pravo na podnošenja ponuda po osnovu ovog javnog poziva imaju pravna lica i preduzetnici koji imaju sedište u Republici Srbiji, pod uslovom:

1. da su registrovani za obavljanje delatnosti sportskog podučavanja, što dokazuju dostavljanjem izvoda iz Agencije za privredne registre (dostaviti original ili overenu kopiju izvoda iz Agencije za privredne registre);

2. da angažuju odgovarajuća lica za neposredno podučavanje - licencirane instruktore skijanja odnosno fizička lica koja se bave poslovima podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima i koji imaju, u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast sporta, odgovarajuće zvanje instruktora, učitelja ili trenera skijanja i licencu nadležnog sportskog saveza (dostaviti original pisane izjave ski škole);

3. da nemaju dospele i neizmirene obaveze prema Javnom preduzeću „Skijališta Srbije” (dokaz: pismena potvrda Javnog preduzeća „Skijališta Srbije“);

4. da nemaju dospele i neizmirene obaveze prema državi, što se dokazuje dostavljanjem odgovarajućeg uverenja o plaćenim porezima i doprinosima (dostaviti original ili overenu kopiju uverenja);

5. da dostave pisanu izjavu da će, odmah po potpisivanju ugovora o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim aktivnostima za zimske sezone 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 godine u Ski centru „Kopaonik“, dostavi Javnom preduzeću „Skijališta Srbije“, blanko solo menicu, evidentiranu u registru menica Narodne banke Srbije sa meničnim ovlašćenjem, na ime obezbeđenja plaćanja naknade za pravo obavljanja delatnosti podučavanja skijanju u Ski centru „Kopaonik“. Plaćanje naknade po ugovoru o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim aktivnostima za zimske sezone 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 godine u Ski centru „Kopaonik“ se vrši u tri jednake rate: 15.01., 15.02. i 15.03. za svaku sezonu. Javno preduzeće „Skijališta Srbije“ zadržava pravo da u slučaju ne plaćanja bilo koje od rata u roku utvrđenom ovim javnim pozivom, izvrši naplatu celokupne sezonske naknade aktiviranjem menice i raskine ugovor sa školom kojoj je prinudno naplaćena naknada;

6. da dostave pisanu ponudu koja će obuhvatiti planirani broj angažovanih licenciranih instruktora skijanja po zimskoj sezoni, iznos fiksnog i paušalnog dela naknade po zimskoj sezoni, kao i ukupan iznos naknade po zimskoj sezoni definisan na način određen ovim javnim pozivom. Pisana ponuda u pogledu planiranog broja angažovanih licenciranih instruktora skijanja, na osnovu kojeg se određuje fiksni deo naknade, je obavezujuća za ski školu, tako da ski škola ne može tokom realizacije ugovora o poslovnoj saradnji zahtevati smanjenje fiksnog iznosa naknade u slučaju da ne angažuje licencirane instruktore skijanja u broju predviđenom pisanom ponudom. U slučaju da ski škola tokom realizacije ugovora o poslovnoj saradnji angažuje veći broj licenciranih instruktora skijanja u odnosu na njihov broj predviđen u pisanoj ponudi, ski škola će biti u obavezi da plaća dodatni iznos od 500 evra bez PDV po instruktoru po sezoni (dostaviti original pisane ponude ski škole);

7. da imaju zaključen ugovor o osiguranju korisnika usluga podučavanja od posledica nezgoda (dostaviti original ili overenu kopiju ugovora o osiguranju);

8. da dostave program podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportovima koji će sadržati odgovarajuće mere bezbednosti u pogledu zaštite korisnika usluga ski škola, a koji će se sprovoditi u Ski centru „Kopaonik“ (dostaviti program ski škole);

9. da svi angažovani licencirani instruktori skijanja, tokom obuke polaznika, nose adekvatnu skijašku garderobu na kojoj će, na vidnom mestu, sa leve strane u predelu grudnog koša, biti predviđeno mesto za postavljanje legitimacije ski instruktora (dimenzija 9 h 5 cm) izdate od strane JP „Skijališta Srbije“ koja će sadržati obeležje odgovarajuće ski škole, ime, prezime i sliku ski instruktora, broj i vrstu licence. Takođe, ski instruktori su obavezni da nose odgovarajuće kacige kao i ostalu odgovarajuću ski opremu (dostaviti original pisane izjave ski škole);

10. da angažuju dovoljan broj licenciranih instruktora skijanja koji poseduju aktivno znanje jednog stranog jezika (dostaviti original ili kopiju odgovarajućeg dokumenta kojim se to dokazuje ili original pisane izjave ski škole);

11. da imaju u funkciji zvaničan veb sajt ski škole, koji će sadržati lična imena i fotografije svih angažovanih instruktora skijanja od strane određene ski škole, a koji će najkasnije do 15.11. svake kalendarske godine biti ažuriran u vezi sa istim podacima;

12. da imaju odgovarajuću poslovnu prostoriju na skijalištu i odgovarajuće mesto za okupljanje polaznika u Ski centru „Kopaonik“ (dostaviti original ili overenu kopiju ugovora ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se to dokazuje);

13. da obezbede Javnom preduzeću „Skijališta Srbije“ tokom svake zimske sezone za vreme trajanja poslovne saradnje, o svom trošku, 30 časova obuke skijanju ili drugim zimskim sportovima, za potrebe obavljanja delatnosti (dostaviti original pisane izjave ski škole).

14. da uplate depozit u visini od 2.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukoliko ski škola zaključi ugovor o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima za zimske sezone 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 godine u Ski centru „Kopaonik“ sa JP „Skijališta Srbije“, uplaćeni depozit će se računati kao deo uplaćene ugovorne naknade. Školama koje ne budu izabrane za zaključenje ugovora, uplaćeni depozit će biti vraćen u dinarskom iznosu u kome je uplaćen. Školama koje budu izabrane, a nakon toga odustanu od ponude i učešća u postupku, uplaćeni depozit će biti zadržan i biće dužne da snose troškove sprovođenja naredna dva postupka javnog oglašavanja radi pribavljanja ponuda za zaključenje ugovora o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima za zimske sezone 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 godine u Ski centru „Kopaonik“.

Svaka ski škola je dužna da u svojoj pisanoj ponudi iskaže ukupan iznos naknade po zimskoj sezoni. Struktura ponuđenog ukupnog iznosa naknade po zimskoj sezoni se sastoji iz:

- fiksnog iznosa naknade, koji se izračunava tako što se broj angažovanih licenciranih instruktora skijanja pomnoži sa iznosom od 350 evra uvećano za PDV;

- paušalnog iznosa naknade, koji će iznositi najmanje 10.000,00 evra po zimskoj sezoni uvećano za PDV.

Prethodno iskustvo ski škole u vezi sa organizovanjem i pružanjem usluga podučavanja skijanju i drugim zimskim sportovima dokazuje se na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima u prethodnim zimskim sezonama, o čemu je ski škola u obavezi da dostavi original ili overenu kopiju ugovora.

Ulaganja u obuku skijaša koja nisu bila propisana prethodnim javnim pozivom JP „Skijališta Srbije“ se dokazuju fakturama dobavljača (original ili overena kopija).

Preporučuje se da ski škola ima angažovanog najmanje jednog licenciranog instruktora skijanja kvalifikovanog za rad sa osobama sa invaliditetom.

Sve blagovremeno podnete i potpune pisane ponude će se rangirati na osnovu sledećih kriterijuma:

- ponuđena cena;
- godine prethodnog iskustva (u vezi sa organizovanjem i pružanjem usluga podučavanja skijanju i drugim zimskim sportovima);
- ulaganja u obuku skijaša koja nisu bila propisana prethodnim javnim pozivom JP ''Skijališta Srbije''.

Bodovanje će se izvršiti na sledeći način:

- Ponuđena cena:

1) ponuđena cena - 50 bodova;
2) broj instruktora x 350 evra + ponuđen paušalni iznos = UKUPNA PONUĐENA CENA (UPC);
3) broj bodova ponuđača za UPC = UPC (PONUĐENO / NAJVEĆA UPC) X 50;

- Godine prethodnog iskustva:

1) godine prethodnog iskustva (GPI) - 40 bodova;
2) broj bodova ponuđača za GPI = (GPI PONUĐENO/ NAJVEĆI GPI) X 40;

- Ulaganja u obuku skijaša koja nisu bila propisana prethodnim javnim pozivom JP ''Skijališta Srbije'':

1) Ulaganje u obuku skijaša (UOS) - 10 bodova;
2) broj bodova ponuđača za UOS = (UOS PONUĐENO/NAJVEĆI UOS) X 10.

Nakon izvršenog bodovanja dostavljenih pisanih ponuda, odnosno nakon sabiranja broja bodova ponuđača za UPC, broja bodova ponuđača za GPI i broja bodova ponuđača za UOS u odnosu na svaku pojedinačnu pisanu ponudu, formiraće se rang lista ponuđača prema ukupnom broju bodova.

Tri ski škole koje budu imale najveći ukupan broj bodova, stiču pravo da zaključe ugovor o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima za zimske sezone 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 u Ski centru „Kopaonik“.

Ukoliko dve ili više ski škola budu imale isti ukupan broj bodova, usled čega ne bi bilo moguće rangirati tri ski škole sa najvećim ukupnim brojem bodova, kao dodatni kriterijum za rangiranje ski škola sa istim ukupnim brojem bodova koristiće se vremenski utvrđeno prethodno iskustvo istih ski škola u vezi sa organizovanjem i pružanjem usluga podučavanja skijanju i drugim zimskim sportovima. Shodno tome, bolje će biti rangirana ski škola koja bude imala vremenski više prethodnog iskustva u vezi sa organizovanjem i pružanjem usluga podučavanja skijanju i drugim zimskim sportovima.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa traženim prilozima, sa naznakom „Ponuda za javni poziv – ski škole Kopaonik” sa napomenom – NE OTVARAJ, i to preporučenom pošiljkom ili direktnom predajom na adresu: Javno preduzeće „Skijališta Srbije” Beograd, 11070 Novi Beograd, ul. Milutina Milankovića br. 9.

Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Blagovremenim će se smatrati ponude koje stignu na adresu Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” Beograd do isteka poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, i to do 12,00 časova.

Ako 15. dan od dana objavljivanja ovog javnog poziva pada u neradni dan, kao poslednji dan za dostavljanje ponuda uzeće se prvi naredni radni dan.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Otvaranje pisanih ponuda će se obaviti javno istog dana kada je i krajnji rok za dostavljanje ponuda, i to u 13,00 časova. Ukoliko otvaranju pisanih ponuda ispred ski škole ne prisustvuje lice ovlašćeno za zastupanje, u obavezi je da pisanim putem ovlasti drugo lice koje će ga zastupati (obavezno poneti pisano ovlašćenje i identifikacioni dokument). O otvaranju pisanih ponuda biće sačinjen zapisnik koji će potpisati svi prisutni ovlašćeni predstavnici ski škola. Otvaranju pisanih ponuda ne mogu prisustvovati predstavnici pravnih lica i preduzetnika koji nisu podneli pisane ponude u predviđenom roku.

Pravna lica i preduzetnici, koji su podneli blagovremene i potpune pisane ponude u skladu sa ovim javnim pozivom, biće obavešteni pisanim putem o donetoj odluci sa koje tri ski škole će biti zaključen ugovor o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima za zimske sezone 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 godine u Ski centru „Kopaonik“.

Javno preduzeće „Skijališta Srbije“ zadržava pravo da, tokom perioda trajanja poslovne saradnje sa ski školama uspostavljene po osnovu ovog javnog poziva, ukoliko sa nekom ski školom raskine ugovor po bilo kom osnovu ponudi sledeće rangiranim ski školama ugovor u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima za Ski centar „Kopaonik“, ukoliko ispunjavaju tražene uslove. Takođe, Javno preduzeće „Skijališta Srbije“ zadržava pravo da otvori svoju ski školu u okviru registrovane delatnosti.

Sve neophodne informacije ponuđači mogu dobiti na telefon 011/222-39-67, kontakt osoba Nenad Savić.Komentari (51)
 1 2 > 
Borko Miladinovic ski i snowboard instruktor
30.11.2015 | 11:09


Pisem komentar posto su me neke kolege pitale da li sam napisao komentar i potpisao se kao

"Borko instruktor
Glavni harandzija je drzavno preduzece. U tom slucaju nije u interesu da bude vise od tri skole jer onda nema provizije za drzavne sluzbenike. Jasno kao dan.
Da je SS tvoje licno privatno preduzece naravno da bi ti bilo u interesu da ima brdo skola jer bi dobio BRDOx10.000€."

Ne znam da li se neko tako predstavio ili postoji neki Borko instruktor

OVO NIJE MOJ KOMENTAR NITI SAM SE POTPISAO KAO BORKO INSTRUKTOR
Filipovic Marko
24.11.2015 | 21:48


Korupcija se nastvlja. Mandic ponovo na Facebooku:

Do danas,

Niko nikog nije zvanično obavestio da je doneta odluka da se, uprkos neispunjavanju prvog uslova iz Javnog poziva, dodele škole tom i tom.

Čekamo zvaničnu odluku Skijališta (za koju su rekli da će je objaviti na svom sajtu i na portalu Javnih nabavki).

Nakon toga, trebalo bi da je ostavljeno vreme za "Pravni lek", odnosno žalbu ukoliko neko smatra da je odluka pogrešna.

Dakle, još nema zvanične odluke, još nije ni počeo ni istekao rok za eventualnu žalbu na tu odluku, a oni već juče seli i potpisali ugovore sa tim i tim.

Tu je toliki broj prekršaja napravljen (prekršili su propise koje su sami doneli), i neko i dalje gazi kao buldožer, ne osvrćući se ni na šta, osim na moje postove ovde, i da li ja nekog vređam kad pišem ove redove.

A onda me zovu kolege instruktori, kažu - Zvali danas, treba svako da spremi 900 evra do petka, a ukupno za sezonu 1.400 + ski pas (oko 500 e).

I sad su ljudi besni.

Ja volim skijanje. Živim za taj sport. Dao sam mu mnogo, i on meni. I blagostanja i lomove. Dao sam mu koleno, i kičmu. Doneo sam Srbiji bronzu kao vojni reprezentativac. Svake godine iškolujem na stotine dece sa ekipom koja isto tako sebe daje za skijanje.

Spasavao polomljene i uplašene na stazi kroz rad u GSS-u.

I ja verujem da je moja ljubav prema skijanju jača od interesa trenutnih moćnika.

Zato ne dam.

I pozivam vas ovom prilikom da dođete u nedelju, 29.novembra od 21.30 u bioskop Šumadija na Banovom Brdu, na promociju novog ski filma "NIZBRDO".

Dođite da slavimo skijanje, i planinu, i lepotu života.

Optimizmom i pozitivom do kraja, i ubeđen sam da će virus pre ili kasnije proći.

Bolesni smo jako. Ali proći će...
noname
23.11.2015 | 03:04


@SKIJAM SVUDA:

Glavni harandzija je drzavno preduzece. U tom slucaju nije u interesu da bude vise od tri skole jer onda nema provizije za drzavne sluzbenike. Jasno kao dan.

Da je SS tvoje licno privatno preduzece naravno da bi ti bilo u interesu da ima brdo skola jer bi dobio BRDOx10.000€.

SKIJAM SVUDA
23.11.2015 | 02:30


Ako su već zacrtali paušalu od 10000e po školi, čemu onda samo 3 škole? Zar glavnom haračliji nije u interesu da ubere još kajmaka za nešto što bi imalo smisla da ide u najmanju ruku državi, al da ne sitničarimo baš...
A ono što je najgore, a to je da u ovoj buđavoj zemljici mora ama baš sve biti naopako. Pa po kojoj logici su cene JAVNOG PREDUZEĆA formirane da nisu dostupne prosečnom stanovniku? Ako privatnik gradi od svojih para, neka se igra sa cenama koliko hoće, ali ako je pravljeno od NAŠIH PARA, a jeste, a NAMA JE NEDOSTUPNO, onda motka treba da radi!
Crni
20.11.2015 | 02:45


Partibrejkersi izbacili nov album i kao da su pisali pesmu Sirotinjsko carstvo za ovu temu:

https://www.youtube.com/watch?v=UBonoL2XoYU
Del Boy
19.11.2015 | 21:49


U svetlu rašomonijade oko namestenog Javnog poziva za izbor ski skola na Kopaoniku.

Voja Žanetic objasnio kako funkcioniše Skijalište Srbije i ljudi kojima je dato da njime upravljaju.
Filipovic Marko
19.11.2015 | 18:55


Bezakonje se nastavlja. Izabrali su namestene tri skole i odbili sve prigovore. Ponovo se oglasio Vladislav Mandic na FB:

E pa drugari,
Hvala na podršci, a evo epiloga:

Već danas, seli njih četvorica (komisija Skijališta) i naravno, ono što smo i očekivali, odradili najbahatiju moguću varijantu, koju su sebi zacrtali još od proleća. Pogazili zakon, odjebali sve i izabrali
3 škole za koje se sve vreme namešta priča.

Odgovor na našu primedbu bio je - "Ma kakve šifre delatnosti, pa i prethodnih godina su škole radile pod ovim šiframa".

Potpuno sasvim sjajno!

Živimo u zemlji apsolutnog bezakonja, to nam je jasno.

Ali šta je ključno - niko od tih ljudi ne odgovara lično za svoje postupke u bilo kom javnom preduzeću.
Mi ćemo uložiti žalbu na rešenje, oni će verovatno odbiti, a mi onda pokrećemo upravni spor. I uključujemo taksimetar.

Za svaku godinu koju su nam svojom bahatošću uskratili da radimo ono za šta smo se legalno kvalifikovali tražimo odštetu od ??? (biće šestocifreni brojevi u evrima).

Za godinu, dve, tri to će doći na naplatu. Ali to će platiti JAVNO PREDUZEĆE koje živi od poreza koje plaćaju građani.

Niko od njih lično neće odgovarati, i zato ih zabole za to šta će biti za tri godine (jer možda i ne budu tu).
Pojedini su sebi na silu i na bahatost stvorili prostor da sada i ovde realizuju svoj plan, JEBO ZAKON i ostale priče, jer živimo u totalnoj kaubojštini.

Država će plaćati odštetu, oni će krckati svoj novac a mi obični paćenici bez političkih leđa ćemo da negodujemo.

Samo zamislite koliko se takvih stvari dešava u svim javnim ustanovama, i niko ne odgovara. Razmislite o tome kad sledeći put budete išli na beli listić, kad vas bude mrzelo da izađete na izbore, jer "svi su isti", kad vam bude teško da izađete na neki smisleni protest protiv bezakonja.

ZA KRAJ, POŠTO ZNAM DA SVE OVE POSTOVE ČITAJU OVI KOJIMA SE OBRAĆAM, OD SRCA VAM SE ZAHVALJUJEM, ALI ISKRENO, JER STE NAM OMOGUĆILI DA ZA NEKU GODINU KAD DOBIJEMO SPOR, ZARADIMO LOVU BEZ DA SMO SE MUČILI OKO ORGANIZACIJE K'O VI.

Jedino ova jadna država ostaje očerupana, ali razmišljaćemo kako da te pare uložimo u nešto od koristi ovoj našoj zemlji, npr. neki vrtić. Našoj zemlji za koju su braneći je ginuli najbolji, a ostalo je.... nešto.

P.S. Ako se posle ovoga iznervirate, izađite, prošetajte pored reke, i opustite se....
A ja ću uz pesmu Love me TENDER
Najnovija igrica - Javni poziv
19.11.2015 | 10:38


Dragi g-dine Mandiću,
Vi niste u pravu!

Skijalište je pravilno raspisalo javni poziv. Upravo se pozivaju dosadašnje škole radi obavljanja delatnosti registrovane u okviru štala i štenara, tako da je ceo postupak potpuno regularan. Naravno, na skijalištu će se , u okviru štala i štenara, organizovati aktivnosti sa kravama, konjima i psima!
Veliki pozdrav za Vas!
S poštovanjem,
HRABRO NAPRED!
Filipovic Marko
18.11.2015 | 23:27


Vladislav Mandic je bio na danasnjem otvaranju ponuda i ovo je njegov tekst koji je objavio na FB:

Dragi drugari (a naročito kolege instruktori),

Da podelim sa vama današnji dan, jer je danas zaključen Javni poziv (tender) za ski škole u Skijalištima Srbije.

A delim ovo sa vama jer se danas desilo nešto krajinje zanimljivo
grin emoticon

Od onog dana kada je izašao, i kada sam ovde na Fejsu pisao kako je brutalno namešten za tri već postojeće škole koje rade prethodnih godina (što se kaže diskriminišući, jer niko nov ne može nikada da uđe u priču), nisam prestao da mozgam, i da čitam Javni poziv Skijališta iznova i iznova...

I pre deset dana mi sine! Prva tačka Javnog poziva kaže - da ponuđač mora da bude registrovan za obavljanje delatnosti SPORTSKOG PODUČAVANJA (što je inače u skladu sa članom 62 Zakona o javnim skijalištima) što se dokazuje uverenjem iz APR-a.
To je PRVI osnovni uslov ovog Javnog poziva.

Pošto znam da postoji šifarnik delatnosti Republike Srbije, u kojem je jasno definisano šta koja šifra obuhvata, proverim preko APR-a sve te za koje je tender namešten, i vidim da je njihova šifra delatnosti

93.19 Остале спортске делатности Обухвата:

- активности продуцената или промотера спортских догађаја
- активности самосталних спортиста, судија, мерилаца времена итд.
- активности спортских лига и њихових надзорних органа
- активности повезане с промоцијом спортских догађаја
- активности у оквиру штала, штенара и гаража
- спортско-рекреативни лов и риболов у резерватима
- активности планинских водича
- помоћне услуге у спортско-рекреативном лову и риболову

Не обухвата:
- изнајмљивање спортске опреме, дел. 77.21
- делатност спортских школа и школа за игре, дел. 85.51
- активности спортских инструктора, учитеља и тренера, дел. 85.51
- организацију спортских догађаја од стране спортских клубова, на отвореном и затвореном, и управљање њима, за професионалце или аматере, дел. 93.11 и 93.12
- активности организоване у парковима и на плажама, дел. 93.29

Ovo "štala, štenara i garaža" sam danas sa posebnom radošću čitao pred komisijom, ali ono što je ključno - ne obuhvata delatnost sportskih škola i aktivnosti sportskih instruktora (to je šifra 85.51).

Pogađate na koju šifru je registrovana moja firma?
Upravo, 85.51 (jer smo razmišljali o tome kad smo je registrovali).

I mi danas na otvaranju ponuda, ja kažem - Molim vas da mi za svakog ponuđača pročitate šifru delatnosti. I tako je bilo sve do kraja.
Ekipa ništa nije kapirala, zašto ja to radim, al ko vele boli ih paja kad su se ionako već sve dogovorili.

I kada su otvorene sve ponude, ja kažem - Molim Vas da u zapisnik uđe sledeća primedba:

Od šest prisutnih ponuđača, taj i taj i taj i taj ne ispunjavaju prvi uslov ovog Javnog poziva, te ne stiču pravo da se o njima uopšte razmatra kao eventualnim partnerima sa kojima će Skijalište zaključiti ugovor na 5 godina.
Jedina dva koja ispunjavaju sve zakonom i ovim Javnim pozivom propisane uslove smo mi (Avanturija ) i ski škola Raška.
U sali tajac.

....

Oni su se toliko opustili na poziciji moći, zbog svojih političkih veza, da su prevideli jednu formalnost. Ali formalnost, koja u ovom trenutku njih izbacuje iz igre.

Naravno, da smo u Švedskoj, već bih slavio i nazdravljao. ali pošto smo u Srbiji, očekujem da posle ovoga šah-mata koji smo odigrali, sledi reakcija velikog dečka preko puta table koji ruši figure i kaže - ne važi se partija.

Dakle, znam da nas neće pustiti, znam da će sad krenuti ludilo, pritisci na komisiju, nas i sve po redu.
Ali mi smo danas pokazali muda. I zagrizli smo jako. E sad, videćemo koliko će u ovoj vukojebini od zemlje (kakvom su je najgori od nas napravili) ta vilica da izdrži.

U svakom slučaju, ne povlačite se, borite se, drugari, za ono do čega vam je stalo, i nekad malo pameti i istrajnosti može da pobedi daleko jaču poziciju sile i moći.
Razumem svakog ko je otišao odavde zbog ovakvih stvari, ali vi koji ste ostali, budimo malo rock'n'roll

P.S. Ako me neko rokne, znaćete ko je

Ljubim vas, ipak nasmejan, i želim prijatnu noć

A sad kreće zezanje....
Sudija
18.11.2015 | 20:42


@snesko belic: Brani nam svima kriminalni tender koji boduje prethodno radno iskustvo. Ali polako tiha voda breg roni i Sud ce sve to da resi. Tu sam da napomenem i upozirum sve one koji uloze i ucestvuju u ovom kriminalnom tenderu da su saucesnici ako se dokaze na sudu da je tender namesten.
snesko belic (Android)
18.11.2015 | 19:27


@sudija ha ha..... sudija cist primer racunanja zarade u Srbiji... covece, brani li ti ko da se oprobas u ovoj delatnosti, ili ti je interesantnije piskaranje? Ulozi i zaradi bez rizika, nemoj da prosipas budalastine....
Sudija
18.11.2015 | 14:51


@snesko belic: Za vlasnika ski skole nema nikakvog rizika. Jel treba da ti crtam ponovo? Primer skole od 30 ucitelja od prosle godine. Skijalistu je skola platila u tri dela 18 000e. 30 ucitelja je dalo kotizaciju po 600e skoli, skola prosledila Skijalistima. Skola je na NULI. Jel ti jasno sada?

Jakne?! Jakne su platili ucitelji po 200e. U tu cenu su skole odradile i stampu i ostao im je neki dinar.

Skola je dakle jedno veliko presipanje iz supljeg u prazno!

Glavna zarada je reklame na jakni i bukiranje ucitelja preko skole. Ta vrednost je od 30 000 do 50 000e zavisno od velicine skole. To sve ide vlasnicima.

E ako od toga ne mozete da finansirate markere i kacige koje koristite 20 godina onda ste jos veci licemeri nego sto sam mislio.

Glavni rizik ovde podnosi mali ski ucitelj koji nema nikakva prava niti je prijavljen i niko vise!

snesko belic (Android)
18.11.2015 | 14:02


@sudija hoces da mi kazes da nema rizika? A vremenske prilike? Nema ulaganja? Kakve veze imaju reklame na jaknama sa prihodom od ski skole? Ko kupuje te jakne? Markere? Kacige? Stampa?
Sudija
17.11.2015 | 02:51


Sutra je krajnji rok za podnosenje prjava za teneder...... ima li neko inside info ko se prijavio?! Jeli se neko prijavio od novih skola.....hoce li neko da obara tender?!!?!? Osvestite se 5 narednih godina smo u blatu!!!!!1
Najnovija igrica - Javni poziv
14.11.2015 | 20:46


Јавно предузеће „Скијалишта Србије” Београд
објављује
Ј А В Н И П О З И В
за прикупљање понуда за закључивање уговора о пословној сарадњи у области
подучавања скијању и специјализованим зимским спортским активностима за
зимске сезоне 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 године
у Ски центру „Копаоник“

Ovaj Javni poziv je izazvao veliku pažnju i UZNEMIRENJE javnosti, strucnjaka koji se bave obukom skijanja i jednog broja pravnih eksperata zainteresovanih za pracenje Zakona o sportu, Zakona o javnim preduzecima i Zakona o javnim skijalistima.

Generalni zaključak analize objavljenog Javnog poziva je, da se Javno preduzeće"Skijalista Srbije" upustilo u bezobzirnu manipulaciju koja ima za cilj da kroz toboznju javnu - zakonitu proceduru legalizuje unapred donesene odluke.

Manipulacija je isplanirana tako da Skijalište Srbije UNAPRED (!) izabere skole kojima ce izdati dozvolu za rad. Da iza toga raspise "Javni poziv" u koji će staviti diskriminisuce uslove kojima će onemogućiti prijavljivanje drugih škola osim onih koje su vec unapred izabrane. Na kraju posle sprovedenog LAZNOG postupka POTVRDITI IZBOR skola koje su vec unapred pre nekoliko meseci izabrane. Postupak je jednostavan do banalnosti, čak do te mere da je uvredljiv, ali tehnološki takav da funkcionise i teško ga je sprečitie, naravno ne i nemoguce.
Nezakonite uslove iz Javnog poziva na ovom mestu nećemo posebno komentarisati jer su vec vise puta istaknuti u prethodnim komentarima.

Uprošćeno receno Vlada Krstivojević, Ognjen Cvjetićanin, Slobodan Unković, Darko Jovanović, Dejan Kijanović, kao upravni odbor (ako je verovati tacnosti podataka na sajtu SS) i v.d. direktora Dejan Ljevnaić, su se dogovorili da u jednom nezakonitom diskriminativnom postupku omoguce rad Ski školama Pedje Lukač, Marije Matic, Momira Mihailovica i Zorana Zugic, a da pri tome nikom drugom, preduzetniku ili pravnom licu, ne omoguce čak ni učesće na konkursu. Pri svemu tome unapred su resili da jednog od pomenutih vlasnika skole odnosno njegovu skolu eliminisu. Koga ce eliminisati, upravni odbor vec danas i pre okončanja celog postupka zna, a zna i javnost, to je onaj vlasnik koji ima najmanju snagu uticaja, naravno ne svoju sopstvenu (jer oni pojedinacno tu snagu i nemaju), nego snagu uticaja povezanih prikrivenih faktora (u jednom slucaju je to jako preduzece MK u drugom licne veze sa politicki uticajnim pojedincima. Sve ovo je već poznato iz prethodne istorije ski skola i Kopaonika, pa svi znaju ko gura Pedju, ko Mariju ko Mošu ko Žugu, jedino Šta u ovom trenutku ne znamo to je čija je veza tu najslabija.

Namera ovog komentara nije da se bavi svim marifetlucima vezanim za funkcionisanje ski skola i skijalista na Kopaoniku a naravno ima ih previse. Nasa namera je da ukazemo na to da je ovo jedinstvena lepa prilika koja se javlja možda jedanpu u 20 godina, za koju se treba zahvaliti prevarnim radnjama Nadzornog odbora JP skijalissta Srbije, da uspostavimo jednu vrstu reda i zakona u celu oblast ski škola, odnosa ski skola sa skijalistima u Srbiji i uspostavimo odgovarajuci status ski skole a time i ski ucitelja u nasim skijalistima.
Najnovija igrica - Javni poziv
14.11.2015 | 20:45


Nadzorni odbor skijalista smatra da je vrlo inteligentno i lukavo smislio celu prevaru, da je stvar praktično zavrsena i da se to kako je smisljeno mora i desitii, mi mislimo da to ne mora biti tako.
Mi mislimo da se cela ujdurma može spreciti tako što treba:
1.Javno pozvati Pedju Lukač, Mariju Matic, Momira Mihailovica i Zorana Zugica, što mi na ovaj naćin činimo, da ne konkurisu na nezakoniti i nemoralni Javni poziv. Da uopšte ne učestvuju u toj raboti. Na taj način Javni poziv bi propao i otvorila bi se potpuno nova pozicija za pregovore sa Skijalistem. Otvorila bi se tema izmisljenih 10000 e i tema 350 e po ucitelju (zasto samo 10000 e i 350 e, zasto nije 100.000 e po školi i 3500 e po ucitelju, zašto da ne? samo treba biti inteligentan i setiti se koliko ti treba - MI INAČE SMATRAMO DA SKIJALIŠTE NEMA NIKAKAV ZAKONSKI OSNOV I DA NEMA PRAVO DA POTRAŽUJE BILO KAKAV NOVAC OD SKI ŠKOLA a da je dužno da obezbedi normalne uslove školama za rad). Na ovaj način bi se prvi put u istoriji Kopaonika otvorilo stvarno pitanje statusa ski škole, ovo je mozda prilika da se škole iščupaju ispod siledzijskog zagrljaja Skijalista. Ovo je najbolja prilika za Ski škole i ski učitelje da u Srbiji izbore svoj status.

Ako pomenuti uvazeni vlasnici škola žele, radi svojih ličnih interesa, ne vodeci računa o interesima ski učitelja na koje uvek prevaljuju svoje troskove, da paktiraju sa gospodom Vladom Krstivojević, Ognjenom Cvjetićanin, Slobodanom Unković, Darkom Jovanović, Dejanom Kijanović i V.d. direktora Dejanom Ljevnaićem neka tako i urade ali u tom slučaju treba:
2. pozvati svih dvestotine učitelja, što mi na ovaj način i činimo, da bojkotuju pomenute vlasnike škola i njihove skole, na taj način sto se nece prijaviti za rad u školama. U tom slučaju troje izabranih vlasnika škola bi mogli lično, uz nadzor Nadzornog odbora, da preuzmu sve zainteresovane polaznike ski skole na Kopaoniku, tako bi mogli zaraditi značajne količine novca, što bi smo im zaista od sveg srca i poželeli.
U ovoj situaciji mi mislimo da je jedinstvena prilika da se izbori i pozicija ski ucitelja, jer bi ucitelji bili u prilici da sinhronizovano kroz Udruzenje učitelja skijanja urede svoje odnose sa ski školama, a ne da nadmocni vlasnici škola povlače za rukav ucitelje u stranu, da od njih uzimaju na ruke evre i dinare koji se izmiču svim mogucim evidencijama da prete otkazima i td.. Mi mislimo da bi na ovaj način ski učitelj moga postati Gospodin učitelj a ne podzemni radnik u crnoj zoni koji otima evre svojim klijentima po uglovima skijalista jer ipak to ne sme to da radi javno. Naravno da tu postoji i obaveza prema ski polaznicima a to je da naplata bude zakonita a ne kriminalna kao do sada.
Na ovom mestu recicemo samo jos i to, ako ceo posao započne kriminalno sa kriminalnim aktom Skijalista onda je ceo dalji lanac kriminalan - kriminalan je prijem ucitelja u ski skolu, kriminalan je status ski učitelj i naravno kriminalna je naplata novca za pruzene usluge od polaznika ski skole.

S ve ovo rečeno takodje ne mora biti tako. Možemo naravno podviti repove i dalje se valjati u žabokrečini ski škole, biti nezadovoljni Skijalištem, Ljevnajicem, Pedjom Lukac, Jankom. Markom, velikim svetskim korporacijama, polozajem zemlje u sunčevom sistemu, položajem sunčevog sistema u odnosu na druge galaksije i. t.d.
Možda je ovo trenutak za promene!
Ako nije hajdemo da čekmo novih 100 godina
HRABRO NAPRED!
Sudija (iOS)
11.11.2015 | 21:45


Hajde i da izuzmemo zakon iako je to nemoguce.

Sto se onda raspisuje nov tender? Koja je njegova svrha uopste? Znaci vi ste ulagali i imate ekskuxivo pravo dok se severni i juzni pol ne otope da drzite ski skole na Kopaoniku.

Stare skole su imale ugovor na pet godina. Tadasnjim tenderom skole su znale da ce da rade pet godina i shodno tome su planirale svoja ulaganja. Ako ste ulozili vise to je vas problem.

Na kraju krajeva vi NISTA niste ulozili vec ste samo skupljali kajmak kao posrednici. Imate kes date kes, ucitelji vam kroz kotizaciju vrate celu sumu, zatim zaradjujes na reklamama na jaknama i uzimate procenat od casova koje vi dodelite uciteljima. Koji je tu vas ulog i rizik? Pa nema ga. Zato školu moze da vodi svaka budala sa vezom jer nema nikakvog rizika. Ali ne moze svako vec samo sa prethodnim iskustvom.

To sto ti pricas je cista korupcija i diskriminacija. Ako ste dobri sto se bojite ski skole iz Rtnja? Bojite se konkurencije pa hocete namestenim tenderom da je uklonite.

Zbog takvih kao ti i postoje zakoni. Da nije njih svaki mongoloid bi mogao da tumaci subjektivno sta je najbolje za njega.
Sudija
11.11.2015 | 21:30


@snesko belic:

Mozes ti da vices koliko god da je pravicno, moze da se trazi prethodno iskustvo, moze da se u tenderu trazi i broj skijaskih cipela, moze i da se trazi datum rodjenja vlasnika skole ili njegov horoskopski znak.

Sustina je da zakon o skijalistima i clan 62 jasno i nedvosmisleno kazu koji su uslovi za ski skole. Takvih uslova tamo nema.

Cao zdravo tender je protivan zakonu. TACKA!
snesko belic (Android)
11.11.2015 | 21:22


Samo kukate, kao i uvek....ko bilo koga sprecava da konkurise na tenderu? Bodovanje radnog iskustva je pravicno, jer stiti dosadasnje ulaganje vlasnika skola, prethodnih 10g...i sada ce jedan kamp da preuzme sve? Pa nije to Rtanj....Logicno? Pravedno? Kako da ne....
Vladan
10.11.2015 | 22:44


Samo da dam svoje misljenje jer vidim da se ovde javljaju i pravnici koji kazu da je sve po zakonu itd itd... pa da dodam... Pored pravde i prava imamo i pravicnost koja ovde nije ispostovana. Konkurencija razvija trziste (zato je i dozvoljena) a monopol ogranicava (zato je zabranjena).
Izmedju ostalog ne razumem deo gde je ski skola duzna da o svom trosku obucava zaposlene iz SS? Sta je to, neka vrsta ucene a obzirom da je to cifra oko 1000e moze biti ozbiljno KD? Da li to znaci da onaj ko je otvorio prodavnicu i sve troskove u vezi toga platio i da ga onda zaposleni u APRu ucene da ce morati da im svako jutro daje gratis hleb, mleko i meso?
Da ne duzim nego Boze zdravlja da bude snezna sezona i da uzivamo na planini. toliko
gorstak
09.11.2015 | 18:06


@mazgo ne mora onaj koji radi da podnosi ako jede leba od te raborte,nadjes nekog da podnese ili advokata, a ovako na forumima ce biti kao one pokretne poruke na ogledalu srbistana, parovi i farma u reziji SS, zapamti ovo je na 5 godina, ako se ne uradi nista sada, 5 godina isto...
Kumrija
09.11.2015 | 16:26


Koja je razlika izmedju Boga i Ucitelja skijanja na Kopaoniku?
Zakon o Skijalištima
09.11.2015 | 12:13


Ukratko:

U članu 62. se navode konkretni uslovi koje Škola skijanja mora da ispuni da bi se bavila ovom delatnošću na skijalištu. Nigde se ne navodi uslov PRETHODNO RADNO ISKUSTVO škole.

U istom članu se navodi i da svaki instruktor IMA PRAVO DA BEZ POSREDNIKA kao preduzetnik obavlja usluge neposrednog podučavanja.

U članu 65. se navodi da je Skijaški centar obavezan da obezbedi RAVNOPRAVNE USLOVE u pogledu korišćenja skijališta.
Zakon o Skijalištima
09.11.2015 | 12:05


Tenderom se KRŠI Zakon o skijalištima u članovima 62 i 65:

Član 62:

Usluge podučavanja skijanju na skijalištu može da pruža pravno lice ili preduzetnik (u daljem tekstu: škola skijanja), uz saglasnost skijaškog centra, koja ispunjava sledeće uslove:

1) Da je registrovana za obavljanje delatnosti sportskog podučavanja;
2) Da ima odgovarajuću poslovnu prostoriju na skijalištu i odgovarajuće mesto za okupljanje polaznika;
3) Da ima zaključen ugovor o osiguranju korisnika usluga podučavanja od posledica nezgoda;
4) da ima angažovana odgovarajuća lica za neposredno podučavanje

Preduzetnik koji sam ispunjava uslove propisane za instruktora skijanja može da se bavi neposrednim podučavanjem skijanja i bez angažovanja drugih lica.

Neposrednim podučavanjem može da se bavi samo instruktor skijanja sa važećom licencom.

Instruktor skijanja mora da za vreme podučavanja nosi oznake i odeću koja ga jasno identifikuje kao lice koje podučava skijanju.

Škola skijanja mora da se bavi samo onom vrstom podučavanja i one grupe polaznika koja odgovara sadržini licence koju ima instruktor skijanja koji je angažovan u školi.

Član 65:

Skijaški centar je obavezan da obezbedi ravnopravne uslove u pogledu korišćenja skijališta svim školama skijanja koje imaju sedište u jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi skijalište.
Istina
08.11.2015 | 23:19


Istine radi iza ovoga stoji Nadzorni odbor a ne menadzment Skijalista Srbije...menadzmentu Skijalista Srbije je Nadzorni odbor vise puta vracao raspis na doradu. Kako menadzment nije pristao na takve sramne uslove Nadzorni odbor je napravio troclanu komisiju i sam raspisao tender.
ISIA instruktor
08.11.2015 | 23:03


Tender moze obarati samo onaj koji konkurise na raspisu...a iza ovoga stoji Nadzorni odbor koji je i raspisao ali ne i menadzment Skijalista,malo smesno zar ne...smilies/shocked.gif,ipak nista cudno za ono gde zivimo!Mozda je i najbolje da sve ode niz vodu,a i mi sa njima pa kome opanci kome...a mozda i oni koji upravljaju nasim zivotima pogledaju u svoje milionsko turisticko cedo i kadriraju ljude koji se razumeju u svoj posao.
Prijava
08.11.2015 | 21:51


Šuška se šuška da je pala prijava za tendericu smilies/wink.gif
Skijaš (iOS)
08.11.2015 | 21:10


I onda se čudimo što smo zemlja majmuna, pored ovakve sramote od uprave skijališta kojima dopuštamo da ovo rade.
ISIA instruktor
08.11.2015 | 00:21


PRAVNICE-instruktore ili kolega nas,kako god,Vase price smo se naslusali i svi koji rade gore to jako dobro znaju...Tender je raspisan po meri "najvece" skole(po broju instruktora u predhodnom periodu) i MI SVI DOBRO ZNAMO KO JE TO...veze ,dilovi ,poznanstva ZNAMO DOBRO KOGA su nas i doveli do svega ovoga uz nesebicnu podrsku ljudi koji upravljaju nasim zivotima!Da je bilo volje i zelje jos pre 8-9 godina,bivsi gospodar Skijalista na nase uporno insistiranje jos od tog vremena,da je zeleo to bi uradio ali razne konbinacije i dilovi PREDPOSTAVLJAMO KOGA su sahranili ovu profesiju!A inace pravnike Kopaonik interesuje koliko onih par dana za cugu i opustanje pocetkom decembra,oni su odavno shvatili gde zive i cemu sluzi planina...sve se radi po principu Kadija te tuzi,Kadija ti sudi...mi se ovde oglasavamo iz ciste muke,pa ne morate da nam dodatno stajete na zulj...
Mazga
07.11.2015 | 22:38


@pravnik Pravi pravnicki pristup...dodjes procitas i bez i jednog jedinog argumenta kazes sve je cisto...pravnik si koliko sam i ja vlasnik ski skole....
 1 2 > 
Napišite komentar (51)
busy
 
Lokacija:

Vrsta smeštaja (560):

Broj osoba:

Datum dolaska:

Datum odlaska:
Hotel Putnik
28.09.2020. 06:14 Temperatura
Sunčana dol.
Temperatura
JAT
vetar vlažnost sneg
Magla 7°C 0°C 5  m/s (SSE) 100% 0cm
Magla sub.osećaj
7°C
temp. Pančić
-3.2°C
5 m/s
(SSE)
pritisak 823.7 hPa staze
0 cm
Live Web kamera sa Kopaonika Cosecha
Kopaonik WebCAM arhiva
Sunčana dolina
Malo jezero
Krst
Treska
Pančićev vrh
Duboka 1
Karaman greben
Mali karaman
Mali karaman A
Marine vode
Karaman
Jaram
Gobelja relej
Gobelja
Kneževske bare
Bela reka I
Bela reka II
Gvozdac
Duboka 2
Krčmar BMW
Dečji park
Mašinac
Vučak 2
Traka Jaram
Noćna M.jezero
Noćna KGB
Noćna Pančić

Detaljnije >>>
Statistika >>>
INSTALACIJE SKI STAZE SKI PUTEVI
2/24 1/45 0/30
 (8.3%)  (2.2%)  (0%)
Izgradnja nove staze na lokaciji Duboka 2 (FOTO & ...
Pravda za Skikučesmiley Samo neka se šire staze, kamo sreće da su ranije počeli...ima tu još mnogo prostora.

InfoKOP istraživanje: "Da li prosecanje novih sta...
Tekst deluje uglavnom korektno i informativno....mene zanima kako se to odluci da se prokrci u centru par staza od po 300-400 m.... Mojoj sreci nema k...

Izgradnja nove staze na lokaciji Duboka 2 (FOTO & ...
Bice to lepa staza ali potrebno je i osnezavanje.Naravno bez prosirenja od skoka do Duboke1 nastace jos veci problemi zbog guzvi.

Izgradnja gondole iz Brzeća, najavljen završetak...
Postoji još uvek, pre skretanja sa glavnog puta.

Prodaja: Apartman u centru Kopaonika
Koliko ja prepoznajem, radi se o vili Bjanka

Izgradnja gondole iz Brzeća, najavljen završetak...
Ovo je sjajna stvar. Mislim da je gondola pun pogodak. SAmo me brine prilaz, okolo su sve hoteli, nema dovoljno parking mesta ni za goste ugostiteljsk...

Izgradnja gondole iz Brzeća, najavljen završetak...
Super je za razvoj turizma gondola iz Brzeca,samo je šteta što je polazna stanica pomerena jos dalje nego što je bila. Zna li neko hoče li imati n...

Izgradnja nove staze na lokaciji Duboka 2 (FOTO & ...
@Šumarac: Podaci koje ste izneli nisu tačni. Ceo Kopaonik je pokriven sa 75km kvadratnih šume. Mislim da Ravni Kopaonik zahvata površinu od oko 1...

Izgradnja gondole iz Brzeća, najavljen završetak...
Lepe vesti i odličan napredak! Zanima me s obzirom da dvosedi nisu radili 3 sezone i Brzeće za to vreme nije imalo nikakve veze sa ski centrom, da l...

Izgradnja nove staze 6c na lokaciji Duboka 1 (FOTO...
Kada ce biti neki text o radovima na novim stazama,kako napreduju poslovi?Hoce li biti spremne za novu sezonu?

InfoKOP istraživanje: "Da li prosecanje novih sta...
Ne vidim razlog za drvlje i kamenje povodom ovog teksta, u pravu je i autor teksta pošto verujem da je dugo pisao i prikupljao podatke a u pravu su i...

InfoKOP istraživanje: "Da li prosecanje novih sta...
Kad bi bar većina u ovoj državi radila svoj posao profesionalno, pošteno i sa takvim entuzijazmom kao što ga Stevan vlasnik ovog portala ra...

SKI kamere
@Azureusko MK gradi apartmane

InfoKOP istraživanje: "Da li prosecanje novih sta...
Deko, sve što ste napisali nema nikakve veze sa istinom, osim da ljudi uglavnom ne veruju institucijama, a ja bih rekao da ne veruju nikome, što se ...

Izgradnja gondole iz Brzeća, najavljen završetak...
Stevo, Izvini, taj deo sam propustio, ali se iskreno ne secam da sam video da postoji mogucnost da se pusti u funkciju gondola ove sezone. Pre mesec ...

InfoKOP istraživanje: "Da li prosecanje novih sta...
InfoKop je mesto gde covek napravi "analizu" na osnovu 3-4 clanka, a da pri tome ne poznaje materiju niti dovodi u sumnju izvore podataka. Pri tome la...